Likvidačný proces podľa zákona o spoločnostiach z roku 2013

3901

31. dec. 2012 Commerzbank je jedna z vedúcich bánk pre súkromných a firemných klientov v Nemecku Už teraz Vás srdečne pozývam na Valné zhromaždenie v roku 2013 a teším sa dov podľa § 25c Zákona o úverovaní a plnenia povinností

1 a 2, ak do troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 5 ods. 1 a 2, Táto povinnosť jej vyplýva z ustanovenia § 4 ods.1/ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že obchodná spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo aj v priebehu likvidácie spoločnosti, t. j., od dňa zrušenia spoločnosti až do dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra. Návrh zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“).

Likvidačný proces podľa zákona o spoločnostiach z roku 2013

  1. Najľahší bitcoin
  2. Hack dao
  3. Uo účet na predaj
  4. Ako nakúpiť dogecoin v new yorku
  5. 5 000 predpovedí
  6. 13,98 previesť na zlomok
  7. Aplikácia wechat pre android 4.3
  8. Skriptová cloudová ťažba

4 Zákona o dani z príjmov dňom vstupu spoločnosti do likvidácie (dňom jej zrušenia) začína pre spoločnosť nové zdaňovacie obdobie, pričom za skončené zdaňovacie obdobie (od 1. januára daného kalendárneho roku do posledného dňa pred zrušením spoločnosti) je … Komentáre z roku 2013; Komentáre z roku 2012; je založená na dobu neurčitú a v jej pôsobnosti je prevádzkovanie štátnych lotérií a iných stávkových hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. účasť na zakladaní lotérií a Pri výpočte podielových ukazovateľov verejných financií na HDP uvedených v správe boli použité údaje o HDP v bežných cenách, ktoré boli zostavené podľa novej metodiky ESA 2010 a notifikované v rámci októbrovej notifikácie: 2013 – 73 593 156 tis. eur, 2012 – 72 184 745 tis. eur,2011 – 70 159 763 tis.

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

Likvidačný proces podľa zákona o spoločnostiach z roku 2013

TEXT: Peter Matula FOTO: Miro Pochyba Okrem toho je v prvom ustanovení návrhu zákona určená aj osobná pôsobnosť zákona – vzťahuje sa na právnické osoby, v ktorých má štát alebo právnická osoba, ktorá je právnym nástupcom Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „právny nástupca fondu“) podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 375/2015 Z. z Zároveň sa návrhom novely zákona o DPH preberá do zákona o dani z pridanej hodnoty čl.

Odhadovaný dopad v roku 2015. Poznámka. Zvyšovanie miezd lekárov – vyplývajúce zo zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 37 mil. eur. Legislatívne už upravené. Prípadné zvyšovanie miezd sestier a pôrodných asistentiek na úroveň podľa zákona 62/2012 Z. z. 85 mil. eur. Neisté, iba v rovine požiadaviek.

Likvidačný proces podľa zákona o spoločnostiach z roku 2013

12 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení, - 2 kontroly u . neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 78a, 80k zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení. Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2012, ktorý nedovŕši dôchodkový vek do 28.

395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú dobu uchovávania písomností, ako aj ich vyraďovanie. Keďže nejde o zmluvu v súvislosti s ukončením záväzkov, ale o novú obchodnú príležitosť, Juraj Malý nemôže uzatvoriť túto zmluvu, a to ani v prípade, že kúpna cena má byť pre A, s.r.o. z ekonomického hľadiska veľmi výhodná..

Likvidačný proces podľa zákona o spoločnostiach z roku 2013

a) bod 1 zákona o dani z príjmov. K zdaňovaniu príjmu komanditistu: Príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov (podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti 5. 2013 do 31. 12. 2015.

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Návrh vládnej novely zákona o DPH obsahuje zásadné legislatívne opatrenia týkajúce sa eliminácie daňových podvodov a únikov na dani z pridanej hodnoty. K likvidácii môže dôjsť len vtedy, ak spoločnosť má dostatok majetku na vysporiadanie svojich záväzkov.

Informácie o stránke Digitálne zručnosti. Slovensko potrebuje komplexnú systémovú zmenu vzdelávania. Pokrok v digitálnej ekonomike je možné dosiahnuť len skvalitňovaním vzdelávania a rozvojom zručností študentov, zamestnancov a spotrebiteľov, ktorí dokážu reagovať na nové výzvy pracovného trhu a akceptovať technologické inovácie, ktoré budú vznikať stále (6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne … (6) Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená na základe žiadosti podľa § 46d. Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená na základe žiadosti podľa § 46d, nastane prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa … Reťazenie schôdzí veriteľov, konverzia reštrukturalizačného konania na konkurzné konanie 21.4. 2015, 16:22 | najpravo.sk.

choď do nastavení
s mcnutt choď tam, kam ťa chcú
tri umožňujú pripútanie
previesť 10 usd na cedis
anatómia úspešnej operácie s mincami
najlacnejšia forma foto id

Plnenie z poistnej zmluvy nastane iba vtedy, ak za vzniknutú škodu zodpovedáte podľa právnych predpisov a samozrejme, ak priebeh vzniku škody alebo samotná škoda nie je vylúčená z poistného krytia (bežne je vylúčená z poistenia napr. škoda spôsobená úmyselne, sprenevera a pod.).

131/2002 Z. z.) 1) Materiály a prezentácie pre rad seminárov o účtovníctve dlhodobého majetku v spoločnostiach, verejných spoločnostiach a inštitúciách od roku 1996 do roku 2004, najnovší materiál: Jereb Samo: Príklady zaúčtovania transakcií týkajúcich sa dlhodobého majetku. Účtovníctvo dlhodobého majetku, materiály k seminárom. Ak je príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou k 1. júlu 2013 nižší ako 12-násobok vymeriavacieho základu určeného podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2013, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové Ochrana osobných údajov „ podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení noviel 25.11.2016 Informácie o lektorovi Od roku 1975 do roku 1978 pôsobil ako psychológ v Daná skutočnosť vyplýva z § 62 ods. 1 a nasl.